ФОН Java

Назив школеФакултет организационих наука
МестоБеоград
Програмски језикЈava
Број полазника20
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)25
Трајање обука (број наставних часова)250
Трајање програма стручних пракси120 сати
Број места за стручну праксупракса је обезбеђена за све полазнике обуке
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојЕндава (4); Леви9 (4); WеbCentric (2); Ibis Instruments доо (15)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Предавања и вежбе ће се изводити у следећим терминима: понедељак, среда и петак 18.00h до 21.30; и суботом од 10.30h до 14.00. Дневна динамика извођења обуке је у трајању од 4 часа (по 45 мин) са 30 мин паузе. Наведени термини су расположиви термини, док се конкретни термини дефинишу са динамиком усвајања знања, сваке недеље за наредну недељу.
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)У циљу савладавања програма обуке, полазници ће радити домаће задатке и пројектни задатак, имати на располагању термин за консутлације, периодична тестирања након завршених целина и завршно тестирање. Након основне обуке, полазницима је на располагању похађање додатних радионица о покретању и развоју пословних идеја, унапређењу вештина адаптације на ново радно окружење и упознавање са позицијом Јava програмера у ИТ индустрији. Од полазника се очекује да редовно похађају обуку, активно учествују на настави и раде на програмским задацима.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуФакултет издаје 2 врсте сертификата: Потврда о одслушаној обуци по моделу Факултета организационих наука ( Потврду добијају сви полазници који нису одустали од обуке и немају више од 20% оправданих изостанака), Јуниор Јava Програмер сертификат по моделу Факултета организационих наука ( Сертификат добијају сви полазници који нису одустали од обуке, немају више од 20% оправданих изостанака и успешно су положили завршни тест)
Очекивани исходи/резултати програмаПолазници ће стећи знања о принципима програмирања, објектно-оријентисаном програмирању, основама програмског језика Јava, основним концептима софтверских патерна као и основним концеприма у раду са базама података.
Стицањем наведених знања полазници ће се оспособити да могу да конкуришу за позиције Јуниор Јава програмера.

Знања, вештине, способности и компетенције које ће полазници стећи:
 самосталан и тимски рад на развоју, администрирању и одржавању софтвера који је заснован на Јава технологијама;
 анализа корисничких захтева у различитим апликативним доменима и моделирање софтвера који те захтеве треба да подржи;
 коришћење савремених софтверских окружења и алата за пројектовање, имплементацију и тестирање, софтверских система који су реализовани Јава технологијама;
 утврђивање и обезбеђивање квалитета софтвера коришћењем актуелних оквира за ту намену, као и компатибилних оквира у развоју софтвера;
 рад у мултидисциплинарним тимовима на развоју софтверских система реализованих Јава технологијама.
 обављање сложених програмерских задатака;
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Обука се реализује у групи од по двадесет полазника.
Обука је конципирана тако да обухвата:
Теоријска предавања;
- Практичне вежбе;
- Израду домаћих задатака;
- Пројектни задатак у сарадњи са експертом из праксе;
- Консултације са предавачима и експертима из праксе;
- Периодично тестирање по завршетку предметних области;
- Завршно тестирање за стицање сертификата јуниор програмера;
- Додатне радионице за развој специфичних знања за покретања сопственог бизниса и самозапошљавања, унапређења меких вештина адаптације у пословном окружењу;

Како би се обезбедио успех обуке, умањили ризици и обезбедили услови за лакше савладавање градива, резервисан је већи број термина (расположиви термини) у којима се може реализовати обука. На овај начин предавачима је омогућено да одреде паузу или интензивирају, односно релаксирају планиране активности у складу са динамиком усвајања знања. Узимајући наведено у обзир, динамика радних дана у недељи (термини наставе и консултација) за обуку ће се усклађивати по тематским јединицама, а пре свега са динамиком усвајања знања полазника.
Полазници ће моћи да долазе на индивидуалне и групне консултације ради разјашњења било које нејасноће. Предвиђена су два термина консултација сваке недеље у трајању од по 45 минута.
Сваки полазник током трајања обуке има своје рачунарско место на коме ће радити. Такође, сваком полазнику ће бити отворен налог којим се обезбеђује приступ рачунарима, електронској пошти и свим осталим алатима неопходним за реализацију обуке.
Обуку реализују предавачи са Факултета организационих наука у сарадњи са индивидуално ангажованим стручњацима из праксе.

Термин план
Селекција и упис: јануар 2019.
Предавања и вежбе (250 часова): јануар 2019. – јул 2019. године
Менторски рад и каријерно вођење и саветовање (20 часова): јануар 2019. – јул 2019. године
Завршни тест: јул 2019. године
Пракса у ИТ компанији (120 сати): јул 2019. – октобар 2019.
Додатно праћење по завршетку обуке и праксе: октобар 2019. – јануар 2020. године

Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)https://drive.google.com/file/d/1KJ6BFIk8tukk36KPLbC_P5EufRY8-nu3/view?usp=sharing
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Селекција кандидата обухвата спровођење тестирања и интервјуа. Сви кандидати ће бити позвани на групно тестирање тестом општих појмова у области информационих технологија и знања енглеског језика. Након обраде резултата тестова биће формирана ранг листа кандидата. На основу резултата на тестовима кандидати ће бити рангирани (60% скора зависи од теста општих ИТ појмова, 40% се односи на скор са теста енглеског језика). Према позицији на ранг листи кандидати ће бити позивани у други круг селекције који се спроводи путем интервјуа са кандидатима.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Тестирање предзнања кандидата из области информационих технологија припремају професори Факултета организационих наука који су ангажовани на извођењу обуке. Тест ће обухватити 15 питања, при чему ће половина тестирати логичко размишљање кандидата, док се другом половином тестира ошта информатичка писменост. Питања су конципирана на начин да је за свако питање понуђено 4 одговора, при чему је само један одговор тачан. Резултати ће бити сабрани на основу укупног броја тачних одговора, према кључу теста. Тестом се неће проверавати знања из програмирања.
Тестирање знања енглеског језика припремају професори Факултета организационих наука који су ангажовани на редовном извођењу наставе из енглеског језика. Тест ће обухватити 40 питања. Питања су конципирана на начин да је за свако питање понуђено 4 одговора, при чему је само један одговор тачан. Резултати ће бити сабрани на основу укупног броја тачних одговора, према кључу теста. Тестирање траје укупно 60 мин, по 30 мин за сваки део теста (општи ИТ тест и тест енглеског језика).

Опис селекције: разговорИнтервјуи ће се реализовати радним данима у поподневним часовима од 18:00 до 21:00 и по потреби викендом, у трајању од 10 до 15 минута по кандидату. Комисија за спровођење интервјуа састоји се од три члана, два независна процењивача у домену процењивања опште спремности, мотивације, комуникационих вештина и развојних потенцијала и један члан као представник предавача на обуци са циљем процене когнитивних вештина и опште логике карактеристичне за успешност у савладавању програмских језика.
Опис селекције: (уписати)Селекција кандидата обухвата спровођење тестирања и интервјуа. Сви кандидати ће бити позвани на групно тестирање тестом општих појмова у области информационих технологија и знања енглеског језика. Након обраде резултата тестова биће формирана ранг листа кандидата, према којој ће 40 кандидата бити позвано у други круг селекције односно на интервју. Пре реализације другог круга, кандидати ће имати могућност да дођу на увид у резултате тестова. Према укупном скору са теста и интервјуа, најбоље рангираних 20 кандидата ће бити уписано на обуку. Општи критеријуми који се процењују у селекцији су процена предзнања из области информационих технологија и енглеског језика, спремност да се прати програм, адекватна мотивација: спремност (очекивани ниво), истрајност (очекивани ниво), развојни циљеви (очекивани ниво), усаглашеност са циљевима програма, добри изгледи за будућу каријеру, капацитет за развој професионалних и комуникационих вештина (soft skils) неопходних за прилагођавање промени у каријери.
У случају одустајања или недоласка на тестирање/интервју биће позван наредни кандидат према рангу на листи резултата. У случају одустајања или не доласка на упис обуке, без претходне најаве, кандидат ће изгубити право уписа на обуку