ИТ обуке - НСЗ
ИТ обуке - НСЗ
ОБАВЕШТЕЊЕ
заинтересованим кандидатима за специјалистичке информатичке обуке

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Национална служба за запошљавање у 2018. години организује специјалистичке информатичке обуке за 775 полазника у првом циклусу:

1. Обука за Java програмирање
Београд (75), Нови Сад (50), Ниш (50), Чачак (25), Ваљево (25), Крагујевац (25), Нови Пазар (25) и Ужице (25)

2. Обука за веб-апликације (Основи програмирања, Објектно-оријентисано програмирање, Базе података, Web Front-end development)
Београд (75)

3. Обука за Front-End Web програмирање (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…)
Београд (75), Нови Сад (25), Суботица (25), Зрењанин (25) и Чачак (25)

4. Обука за JavaScript (Основи програмирања, технологије повезане са JavaScript-ом)
Београд (50)

5. Обука за PHP програмирање
Београд (75)

6. Обука за .Net програмирање
Београд (50), Нови Сад (25) и Ниш (25)

Заинтересовани кандидати, без обзира у којој филијали Националне службе за запошљавање су евидентирани, могу се пријавити само за једну обуку, на локацији коју процењују као одговарајућу.

Право учешћа имају незапослени који су:
– пријављени нa евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање Републике Србије;
– имају најмање завршену средњу четворогодишњу школу;
– поседују основно знање рада на рачунару;
– поседују знање енглеског језика најмање на А2 нивоу;
– поседују способности и имају склоности за обављање послова у области информатичког програмирања.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБУКАМА

Обуке ће реализовати извођачи који ће бити изабрани на основу расписане Јавне набавке за пружање услуге извођења специјалистичких информатичких обука.

Фонд часова:
– 250-400 часова обуке и
– 20 радних дана (80-160 часова) праксе код послодавца.

Дневна, недељна и месечна динамика, као и садржај обуке, биће дефинисани за сваку обуку након избора извођача. Најдуже време трајања обуке са праксом може да износи 9 месеци. Извођач обуке ће бити у обавези да обезбеди праксу код послодавца за најмање 50% полазника.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ КАНДИДАТА

Након прихватања потврде да сте информисани и услова за укључивање на обуку у организацији Националне службе за запошљавање, можете приступити попуњавању пријаве.

Потребни подаци за пријављивање:
– име и презиме
– матични број
– мејл адреса
– број телефона.

Биће Вам понуђено 6 врста обука. Изаберите једну обуку, затим у падајућем менију означите на којој локацији желите да је похађате.

Попуњавањем пријаве дајете сагласност да Ваши лични подаци буду доступни Националној служби за запошљавање.

Национална служба за запошљавање ће на основу достављених података утврдити да ли испуњавате основне услове за улазак у процес селекције:
– да сте пријављени на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање и
– имате најмање завршену средњу четворогодишњу школу.

У случају потребе, Национална служба за запошљавање задржава право да Вас лично контактира. Након провере пријава формираће се листе кандидата, за сваку обуку на свим планираним локацијама.

Кандидати који не испуњавају наведене услове ће бити обавештени.

ПРВА ФАЗА СЕЛЕКЦИЈЕ – ПСИХОЛОШКА ПРОЦЕНА КАНДИДАТА И ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Кандидатима који су испунили основне услове за улазак у процес селекције ће бити прослеђено обавештење са приступним подацима за логовање на платформу за онлајн тестирање.

Психолошка процена подразумева тестирање способности, интересовања, склоности, ставова и радних стилова, ради издвајања најподобнијих кандидата који имају потребне карактеристике за бављене пословима у области ИТ програмирања.

Тестирањем знања енглеског језика ће се утврдити да ли поседујете знање на најмање А2 нивоу.

Обавештење о резултатима тестирања ће бити доступно на званичном сајту програма – https://itobuke.rs, након завршетка наведеног периода тестирања.

ДРУГА ФАЗА СЕЛЕКЦИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ ПРЕДЗНАЊА РАДА НА РАЧУНАРИМА И ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Ову фазу селекције ће обавити извођачи обука који ће бити изабрани. У зависности од процене, могућности и планова извођача, тестирање се може обавити на различите начине – online, у просторијама извођача, писмено и/или усмено, кроз тестове и/или радне задатке, кроз интервјуе.

Напомињемо да се од Вас не очекује да већ имате знања из области ИТ програмирања.

ФОРМИРАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ-ЛИСТЕ

Коначне ранг-листе ће формирати Национална служба на основу показаних резлутата у свим фазама селекције. У случају да два или више кандидата имају исте резултате, предност ће бити дата кандидатима који су дуже евидентирани као незапослени (датум пријаве на евиденцију).

Уколико се и након дате предности појаве исти резултати, предност ће имати кандидати млађи од 30 година.

Обавештење о коначним ранг-листама са информацијама за изабране полазнике ће бити објављено на сајту: https://itobuke.rs.

Са свим изабраним полазницима Национална служба ће закључити уговор о похађању обуке.

ПРАВА ПОЛАЗНИКА ОБУКА

Обуке у које ће се укључити незапослени ће бити финансиране до стране Националне службе за запошљавање, из средстава намењених реализацији мера активне политике запошљавања.

За време похађања обуке и праксе код послодавца, полазници ће имати право на надокнаду трошкова превоза у висини највише до 10.000 динара на месечном нивоу.

Да бисте реализовали наведено право, потребно је да имате отворен текући рачун и адекватне доказе о коришћењу превоза.

На основу извештаја о присутности на обуци и достављених доказа вршиће се рефундација трошкова превоза.

Такође, за време обуке сви полазници ће бити осигурани у случају повреде на раду и професионалне болести.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА КОНТАКТИРА КАНДИДАТЕ НАКОН ПРИЈАВЉИВАЊА И/ИЛИ У ТОКУ ПРОЦЕСА СЕЛЕКЦИЈЕ, УКОЛИКО СЕ ПОКАЖЕ ПОТРЕБА.

Пријављивање заинтересованих кандидата може се вршити искључиво online на сајту https://itobuke.rs

 

За сва детаљнија објашњења и питања можете се обратити Националној служби за запошљавање, на мејл адресу:
itobuke@nsz.gov.rs.

Молимо Вас да потврдите да сте информисани, прихватате услове за укључивање у процес селекције и да сте сагласни да похађате одабрану специјалистичку информатичку обуку. Потврдом ћете прећи на формулар пријаве за укључивање у специјалистичке информатичке обуке.

Да, сагласан/а сам са условима и прихватам улазак у селекцију и похађање обуке.

 

ИТ обуке - НСЗ