ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ У ВЕЗИ СА ПРОГРАМОМ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИТ ЗА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

У оквиру програма преквалификације за ИТ (у даљем тексту: Програм), а у циљу спровођења самог Програма, надлежни органи и институције прикупљају и обрађују Ваше податке о личности.

У наставку овог документа – Политике приватности у вези са програмом преквалификација за ИТ за запослена лица (у даљем тексту: Политика приватности) можете пронаћи информације о томе који надлежни органи и друга лица учествују у обради Ваших података о личности и у које сврхе, у зависности од фазе Програма, као и остале информације на које имате право у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ, број 87/18).

За сва додана питања поводом Политике приватности можете се обратити на адресу електронске поште: kontakt@itobuke.rs.

Прва фаза селекције

Да бисте се пријавили за Програм, било је потребно да попуните електронски пријаву тј. пријавни формулар, доступан на овој веб презентацији. За ту сврху, приликом пријаве Канцеларији за информационе технологије и електронску управу (у даљем тексту: Канцеларија), у складу са Вашим пристанком, доставили сте податке о Вашем имену и презимену, броју контакт телефона, адреси електронске поште и статусу незапослености.

Након пријема Ваше пријаве, Канцеларија врши њихову проверу у циљу елиминисања дуплих и тестних пријава. Такође, од канцеларије можете примати поруке путем електронске поште, у циљу обавештавања о информацијама релевантним за учествовање у програму и даљим корацима. За предметне сврхе, као и за доле наведене сврхе за које је одговоран у различитим фазама селекције, Канцеларија је руковалац података.

Канцеларија потом Ваше податке прослеђује Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) ради спровођења тестирања, са циљем утврђивања нивоа знања из енглеског језика, логичког и алгоритамског размишљања, и других задатака који ће омогућити креирање ранг листе кандидата за наредну фазу тестирања. Детаљан опис методологије тестирања доступан је на веб презентацији  https://itobuke.rs/. Завод тестирање обавља преко online платформе Министарства просвете, науке и технолошког развоја и за испуњење те сврхе обраде података о личности сматра се руковаоцем података, док се наведено министарство сматра обрађивачем. Завод за сврхе тестирања  обрађује податке о Вашем имену и презимену и адреси електронске поште које сте навели приликом подношења пријаве, као и податке у вези са резултатима тестирања које обавља. На предметној online платформи, увид у Ваше име и презиме имају и други корисници платформе.

Сумиране резултате тестирања (који не укључују конкретне одговоре на питања већ само коначан резултат) са ранг листом пријављених кандидата Завод шаље Канцеларији путем сигурне (криптоване) везе, при чему је додатна заштита омогућена тиме што се шифра за приступ подацима шаље путем посебне поруке послате електронском поштом, у циљу објаве резултата и спровођења даљих корака селекције. Завод податке које обрађује чува до завршетка свих фазе тестирања кандидата, а најкасније до 31. децембра 2020. године.

Затим, Канцеларија овој веб презентацији (на адреси https://itobuke.rs/rezultati-testiranja/), објављује резултате тестирања на безбедан начин који не омогућава Вашу идентификацију. Како бисте имали увид у своје резултате тестирања, објављују се само иницијали кандидата и ПИН који Вам је додељен након пријављивања за учешће у Програму и који Вам је достављен имејлом. Уколико сте изгубили, односно не можете да пронађете свој ПИН, можете га сазнати слањем упита на kontakt@itobuke.rs.

Податке пријављених кандидата који нису прошли тестирање и/или не испуњавају услове конкурса Канцеларија и Завод без одлагања бришу након завршетка свих фаза тестирања. Преостали пријављени кандидати у другој фази селекције улазе у круг тестирања од стране образовних установа. Њихови подаци се бришу како је описано у овом документу под насловом „Рок чувања података“.

Друга фаза селекције

Са циљем да се прикупе информације које су од значаја за анализу и праћење успешности и утицаја Програма (у даљем тексту: Анализа утицаја), свим кандидатима који су прошли у други круг селекције Канцеларија доставља упитник у електронском облику за праћење Програма (у даљем тексту: Упитник), заједно са детаљним објашњењем и упутствима за попуњавање Упитника. Подаци које Канцеларија прикупља путем овог Упитника могу да укључују следеће податке, који се прикупљају по узору на Анкету о радној снази коју је израдио Републички завод за статистику:

 • година рођења;
 • јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
 • место становања;
 • пол;
 • степен стручне спреме;
 • назив високообразовне установе, уколико је кандидат стекао високо образовање;
 • стечено звање;
 • брачни статус;
 • број чланова домаћинства у којем живите;
 • број чланова домаћинства у којем живите који су запослени;
 • број деце, уколико их кандидат има;
 • временски период досадашњег радног искуства;
 • о садашњем запослењу кандидата, и то: назив тренутне позиције, период рада на тренутној позицији, број сати рада на недељном нивоу, тип запослења и тип уговора, оквирни износ зараде).

Одговори које дате на питања у оквиру Упитника ни на који начин неће утицати на одабир полазника нити ће се вршити њихова размена или објава без анонимизације. Подаци ће бити коришћени искључиво за Анализу утицаја и чувани у складу са роковима наведеним у овом документу.

У другој фази селекције врши се стручно тестирање кандидата и то од стране образовних установа које учествују у Програму – извођача обука. Свака од ових установа одговорна је за спровођење стручног тестирања њених потенцијалних полазника, и има улогу руковаоца у односу на податке које обрађује за ту сврху. За ту сврху Канцеларија доставља свакој од установа информације о кандидатима који се код те установе тестирају, и то податке о имену и презимену, броју контакт телефона и адреси електронске поште.

Након спроведеног стручног тестирања, образовна установа ће о резултатима обавести само оне кандидате које је тестирала и подацима у вези са тим резултатима нико нема приступ, осим те образовне установе и Канцеларије.

Кандидати који су прошли други круг селекције на основу резултата стручног тестирања сматрају се полазницима Програма и са њима образовна установа закључује одговарајући уговор.

С друге стране, кандидати који нису прошли стручно тестирање сматрају се „контролном групом“ у сврху Анализе утицаја и праћења Програма. Њихови подаци прикупљени путем пријаве на конкурс, сумарни резултати из уводног тестирања и подаци из Упитника које обрађује Канцеларија ће се користити у циљу израде предметне Анализе утицаја, при чему ће се анонимизовани подаци и кандидата из контролне групе квантитативно анализирати у циљу сагледавања ефеката Програма. За сврху израде Анализе утицаја, биће ангажован консултант, коме ће бити прослеђени сви анонимизовани подаци за ту сврху и та анализа неће садржати податке о личности пријављених, ни кандидата ни полазника.

У циљу провере испуњавања услова конкурса, Канцеларија може проверавати информације о Вашем статусу запослености разменом података са Централним регистром обавезног социјалног осигурања.

Програм се спроводи у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Овлашћени запослени у УНДП ће имати приступ именима и презименима и адресама електронске поште кандидате у сврху комуницирања са учесницима Програма, као и евалуације програма који се спроводе.

Идентитет и контакт подаци руковаоца

У складу са напред наведеним, у обради података о личности у оквиру Програма учествују следећи руковаоци:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Седиште: Немањина 11, Београд

Контакт адреса електронске поште: kontakt@itobuke.rs

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Седиште: Фабрисова 10, Београд

Контакт адреса електронске поште: office@ceo.edu.rs

Сврха обраде, правни основ и изношење података из земље

Сви наведени подаци о личности прикупљају се у генералну сврху спровођења Програма, односно за појединачно одређене сврхе описане у претходном тексту.

Правни основ за предметне обраде јесте легитимни интерес да се изврши одговарајућа селекција кандидата, као и да се изради Анализа утицаја, односно пристанак лица који ће бити унапред тражен. Имате право да и било ком тренутку повучете Ваш пристанак за обраду оних података за које је он дат.

У односу на кандидате који се сматрају полазницима, са којима се закључује одговарајући уговор, правни основ је извршење тог уговора. У том случају, образовна установа, извршилац обуке, ће од кандидата прикупити све податке који су неопходни за његово извршење.

Сви подаци о личности се обрађују искључиво у Републици Србији.

Рок чувања података

Канцеларија ће податке о личности које обрађује у оквиру спровођења Програма избрисати у року од две године од дана завршетка свих фаза тестирања или од дана првог прикупљања података.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће податке о личности које обрађује за своје сврхе избрисати након завршетка свих фаза тестирања, а најкасније до 31. децембра 2020. године.

Образовне установе, извођачи обука, ће податке о личности прикупљене у оквиру стручног тестирања избрисати у року од две године од дана завршетка свих фаза тестирања или од дана првог прикупљања података, а податке из уговора са полазницима у роковима који одговарају примењивим роковима застарелости.

 

Права у складу са Законом о заштити података о личности

У односу на Ваше податке о личности имате право да у складу са чланом 26. Закона од руковаоца захтевате приступ, право на исправку нетачних података или брисање у складу са чл. 29. и 30. Закона, право на ограничење обраде у складу са чланом 31. Закона, као и право на приговор у складу са чланом 37. Закона.

Имате право да у складу са чланом 82. Закона поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако сматрате да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона.