IT obuke - NSZ
IT obuke - NSZ
OBAVEŠTENјE
zainteresovanim kandidatima za specijalističke informatičke obuke

OPŠTE INFORMACIJE

Nacionalna služba za zapošlјavanje u 2018. godini organizuje specijalističke informatičke obuke za 775 polaznika u prvom ciklusu:

1. Obuka za Java programiranje
Beograd (75), Novi Sad (50), Niš (50), Čačak (25), Valјevo (25), Kragujevac (25), Novi Pazar (25) i Užice (25)

2. Obuka za veb-aplikacije (Osnovi programiranja, Objektno-orijentisano programiranje, Baze podataka, Web Front-end development)
Beograd (75)

3. Obuka za Front-End Web programiranje (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…)
Beograd (75), Novi Sad (25), Subotica (25), Zrenjanin (25) i Čačak (25)

4. Obuka za JavaScript (Osnovi programiranja, tehnologije povezane sa JavaScript-om)
Beograd (50)

5. Obuka za PHP programiranje
Beograd (75)

6. Obuka za .Net programiranje
Beograd (50), Novi Sad (25) i Niš (25)

Zainteresovani kandidati, bez obzira u kojoj filijali Nacionalne službe za zapošlјavanje su evidentirani, mogu se prijaviti samo za jednu obuku, na lokaciji koju procenjuju kao odgovarajuću.

Pravo učešća imaju nezaposleni koji su:
– prijavlјeni na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje Republike Srbije;
– imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu;
– poseduju osnovno znanje rada na računaru;
– poseduju znanje engleskog jezika najmanje na A2 nivou;
– poseduju sposobnosti i imaju sklonosti za obavlјanje poslova u oblasti informatičkog programiranja.

INFORMACIJE O OBUKAMA

Obuke će realizovati izvođači koji će biti izabrani na osnovu raspisane Javne nabavke za pružanje usluge izvođenja specijalističkih informatičkih obuka.

Fond časova:
– 250-400 časova obuke i
– 20 radnih dana (80-160 časova) prakse kod poslodavca.

Dnevna, nedelјna i mesečna dinamika, kao i sadržaj obuke, biće definisani za svaku obuku nakon izbora izvođača. Najduže vreme trajanja obuke sa praksom može da iznosi 9 meseci. Izvođač obuke će biti u obavezi da obezbedi praksu kod poslodavca za najmanje 50% polaznika.

PRIJAVLjIVANјE ZAINTERESOVANIH KANDIDATA

Nakon prihvatanja potvrde da ste informisani i uslova za uklјučivanje na obuku u organizaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje, možete pristupiti popunjavanju prijave.

Potrebni podaci za prijavlјivanje:
– ime i prezime
– matični broj
– mejl adresa
– broj telefona.

Biće Vam ponuđeno 6 vrsta obuka. Izaberite jednu obuku, zatim u padajućem meniju označite na kojoj lokaciji želite da je pohađate.

Popunjavanjem prijave dajete saglasnost da Vaši lični podaci budu dostupni Nacionalnoj službi za zapošlјavanje.

Nacionalna služba za zapošlјavanje će na osnovu dostavlјenih podataka utvrditi da li ispunjavate osnovne uslove za ulazak u proces selekcije:
– da ste prijavlјeni na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje i
– imate najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu.

U slučaju potrebe, Nacionalna služba za zapošlјavanje zadržava pravo da Vas lično kontaktira. Nakon provere prijava formiraće se liste kandidata, za svaku obuku na svim planiranim lokacijama.

Kandidati koji ne ispunjavaju navedene uslove će biti obavešteni.

PRVA FAZA SELEKCIJE – PSIHOLOŠKA PROCENA KANDIDATA I TESTIRANјE ZNANјA ENGLESKOG JEZIKA

Kandidatima koji su ispunili osnovne uslove za ulazak u proces selekcije će biti prosleđeno obaveštenje sa pristupnim podacima za logovanje na platformu za onlajn testiranje.

Psihološka procena podrazumeva testiranje sposobnosti, interesovanja, sklonosti, stavova i radnih stilova, radi izdvajanja najpodobnijih kandidata koji imaju potrebne karakteristike za bavlјene poslovima u oblasti IT programiranja.

Testiranjem znanja engleskog jezika će se utvrditi da li posedujete znanje na najmanje A2 nivou.

Obaveštenje o rezultatima testiranja će biti dostupno na zvaničnom sajtu programa – https://itobuke.rs, nakon završetka navedenog perioda testiranja.

DRUGA FAZA SELEKCIJE – TESTIRANјE PREDZNANјA RADA NA RAČUNARIMA I ZNANјA ENGLESKOG JEZIKA

Ovu fazu selekcije će obaviti izvođači obuka koji će biti izabrani. U zavisnosti od procene, mogućnosti i planova izvođača, testiranje se može obaviti na različite načine – online, u prostorijama izvođača, pismeno i/ili usmeno, kroz testove i/ili radne zadatke, kroz intervjue.

Napominjemo da se od Vas ne očekuje da već imate znanja iz oblasti IT programiranja.

FORMIRANјE KONAČNE RANG-LISTE

Konačne rang-liste će formirati Nacionalna služba na osnovu pokazanih rezlutata u svim fazama selekcije. U slučaju da dva ili više kandidata imaju iste rezultate, prednost će biti data kandidatima koji su duže evidentirani kao nezaposleni (datum prijave na evidenciju).

Ukoliko se i nakon date prednosti pojave isti rezultati, prednost će imati kandidati mlađi od 30 godina.

Obaveštenje o konačnim rang-listama sa informacijama za izabrane polaznike će biti objavlјeno na sajtu: https://itobuke.rs.

Sa svim izabranim polaznicima Nacionalna služba će zaklјučiti ugovor o pohađanju obuke.

PRAVA POLAZNIKA OBUKA

Obuke u koje će se uklјučiti nezaposleni će biti finansirane do strane Nacionalne službe za zapošlјavanje, iz sredstava namenjenih realizaciji mera aktivne politike zapošlјavanja.

Za vreme pohađanja obuke i prakse kod poslodavca, polaznici će imati pravo na nadoknadu troškova prevoza u visini najviše do 10.000 dinara na mesečnom nivou.

Da biste realizovali navedeno pravo, potrebno je da imate otvoren tekući račun i adekvatne dokaze o korišćenju prevoza.

Na osnovu izveštaja o prisutnosti na obuci i dostavlјenih dokaza vršiće se refundacija troškova prevoza.

Takođe, za vreme obuke svi polaznici će biti osigurani u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANјE ZADRŽAVA PRAVO DA KONTAKTIRA KANDIDATE NAKON PRIJAVLjIVANјA I/ILI U TOKU PROCESA SELEKCIJE, UKOLIKO SE POKAŽE POTREBA.

Prijavlјivanje zainteresovanih kandidata može se vršiti isklјučivo online na sajtu https://itobuke.rs

 

Za sva detalјnija objašnjenja i pitanja možete se obratiti Nacionalnoj službi za zapošlјavanje, na mejl adresu:
itobuke@nsz.gov.rs.

Molimo Vas da potvrdite da ste informisani, prihvatate uslove za uklјučivanje u proces selekcije i da ste saglasni da pohađate odabranu specijalističku informatičku obuku. Potvrdom ćete preći na formular prijave za uklјučivanje u specijalističke informatičke obuke.

Da, saglasan/a sam sa uslovima i prihvatam ulazak u selekciju i pohađanje obuke.

 

IT obuke - NSZ