Druga faza selekcije kod izvođača obuke

SMART DOO, Novi Sad

Lokacija: Novi Sad

Izvođač obuke: SMART DOO, Novi Sad

Adresa: Kralјa Aleksandra 12, Novi Sad

Predznanja kandidata potrebna za drugu fazu selekcije:

 • IT tehnologije:
  • Razume osnovne koncepte informacionih tehnologija :
  • Uklјuči i isklјuči računar;
  • Prepozna glavne uređaje na računaru kao što su: miš, tastatura, kućište, monitor, štampač;
  • Razume pojmove: hardver, softver;
  • Radi efikasno na radnoj površini računara (desktop) koristeći ikone i prozore;
  • Prilagodi glavna podešavanja operativnog sistema;
  • Kreira i odštampa dokument;
  • Poznaje osnovne koncepte organizacije fajlova kao i da efikasno organizuje fajlove i foldere;
  • Razume osnovne koncepte čuvanja podataka;
  • Koristi programe za pakovanje i raspakivanje velikih fajlova;
  • Razume šta je Internet;
  • Razume pojam elektronske pošte (email) i mogućnosti njegovog korišćenja;
  • Razume različite internet aktivnosti: pretraga informacija i učenje;
  • Razume pojam lokalne mreže
 • Engleski jezik:
  • Kandidat treba da poseduje srednji nivo znanja engleskog jezika tj. „pre-intermediate level“ (A2 – niži srednji nivo). „Pre-intermediate level“ podrazumeva da osoba ima sposobnost korišćenja jezika potrebnog u ograničenom nizu jednostavnih, rutinskih ili poznatih situacija. Na primer, može da razume i prenese jednostavne poruke, može da održava jednostavne razgovore licem-u-lice. Može da zatraži informacije kako bi zadovolјio rutinske potrebe – na primer kad su na poslu da reše uobičajene probleme preko telefona. Što se tiče poznavanja gramatičkih pojmova, kandidat bi trebalo da poseduje znanje osnovnih glagolskih vremena i rečeničnih konstrukcija kao i znanje poznatih IT pojmova (copy, paste, find, insert….)

 

Način testiranja:

U cilјu provere predznanja kandidata iz oblasti informacionih tehnologija kandidati će dobiti test koji će da sadrži 30 pitanja na zaokruživanje i dodavanje odgovora na pitanje. Pitanja će biti iz oblasti upravlјanja fajlovima (datotekama) i rada sa web pretraživačima.

U cilјu provere znanja engleskog jezika kandidati će dobiti test koji će biti na zaokruživanje i dodavanje odgovora. Test će obuhvatati 30 pitanja sa ponuđenim odgovorima i pitanjima na dopunjavanje. Pitanja će obuhvatiti osnovna glagolska vremena i rečenične konstrukcije kao i osnovnu terminologiju informatičkih pojmova.

Sa svakim kandidatom će se obaviti kratak intervju kako bi se saznali klјučni motivi kandidata, fleksibilnost u praćenju nastave u toku radnog dana, kao i cilјevi nakon završene obuke. Intervju služi kandidatima da dobiju sve dodatne informacije o načinu realizacije obuke pre donošenja konačne odluke i neće uticati na konačnu listu niti će se bodovati.

 

Opšti kriterijumi procene i rangiranja:

Svako pitanje na testu će nositi po jedan bod. Kandidati će biti bodovani i rangirani na osnovu bodova koje osvoje na predtestu izraženo u procentima. Rang liste će se kreirati od najvećeg do najmanjeg broja ostvarenih bodova na testu.

U slučaju da 2 ili više kandidata imaju jednak broj bodova na testu, od čega zavisi ko će steći pravo na pohađanje obuke, prednost će imati onaj kandidat koji je osvojio veći broj bodova na predtestu Poznavanja rada na računaru.

Na osnovu pojedinačno pregledanih testova iz Poznavanja rada na računaru i Engleskog jezika ostvareni bodovi izraženi u procentima će se sabirati i dobiti konačan rezultat ocene testova.

U slučaju da 2 ili više kandidata imaju jednak broj bodova na testu, od čega zavisi ko će steći pravo na pohađanje obuke, prednost će imati onaj kandidat koji je osvojio veći broj bodova na predtestu Poznavanja rada na računaru.