Објављена набавка за тестирање кандидата

Београд – 5. јул 2018. – Национална служба за запошљавање је објавила набавку за услугу тeстирања и сeлeкциje кандидата за укључeњe у спeциjалистичкe инфoрматичкe oбукe.

Предмет јавне набавке су услуге оn line тестирања и селекције кандидата за укључивање у специјалистичке информатичке обуке за потребе Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење понуда је најкасније до 13.07.2018. године до 13:00 часова. Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком: “Понуда за јавну набавку мале вредности број 71/18, за набавку услуге тестирања кандидата за укључивање у специјалистичке информатичке обуке“, поштом на адресу: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд или личном предајом у писарници НСЗ.

Опис услуге:

Информисање лица о датуму и времену тестирања путем смс поруке и електронске поште;Тестирање лица за укључивање у специјалистичку информатичку обуку on-line путем и то:

Психолошка процена кандидата:

  •   Аналитичке способности – у складу са исходом планиране обуке, на првом месту стицање посебних знања и вештина које су саставни део дигиталних компетенци, неопходно је проценити логичко резоновање (дедуктивно и индуктивно закључивање), нумеричке способности, памћење (краткорочну меморију, оперативну меморију, концентрацију, перцепцију….), спацијалне способности.
  •  Професионална интересовања (колико су склони, спремни, за програмирање) – испитиваће се тако што ће кандидати имати задатак да рангирају типове посла по томе колико су за њих привлачни.
  •   Ставови и вредности – међуљудски односи, самосталност, потреба за признањем, радни услови, систем подршке и сл., доминантне вредности сваког кандидата добијају се на основу рангирања вредности према процењеном степену важности за кандидата.
  •  Радни стилови – иновативност, самосталност, аналитичност, темељност, ниво енергије, лидерство, социјална оријентација, саосећање, прилагодљивост, импулсивност, толеранција на стрес, упорност, иницијатива. Процена ових карактеристика се врши на основу скале процене којима кандидати треба да одговоре у којој мери се слажу са одређеним тврдњама.

Провера знања енглеског језика:

  • Провера знања енглеског језика
  • Најмањи праг знања за проходност на ранг листи је знање за А2 ниво

Достављање резултата теста лица (збирно и појединачно), рангирање резултата лица, и достављање наручиоцу;  Омогућавање увида лицу у резултате теста;

Техничка подршка у току читавог процеса тестирања (од обавештења о датуму и времену тестирања и основне информације у вези тестирања до коначног завршетка тестирања).

Више детаља на сајту Националне службе за запошљавање.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.