Detaljni rezultati istraživanja potreba IT kompanija za juniorima

Beograd, 2. mart 2017. godine – U cilju poboljšanja razvoja IT sektora, Vlada Republike Srbije je krajem decembra usvojila Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji koji predviđa niz mera za podršku prekvalifikaciji u IT sektoru, razvoju formalnog obrazovanja iz ove oblasti, kao i stvaranju dobrog ambijenta za IT kompanije, startape i mala i srednja preduzeća. Tim povodom Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Infostudom sprovelo je istraživanje o potrebi kompanija za zapošljavanjem IT juniora. Anketa je urađena na uzorku od 118 kompanija koje su u značajnoj meri zapošljavale IT kadrove na teritoriji Republike Srbije.

Istraživanje ukazuje da postoji velika potreba za zapošljavanjem IT juniora u 2017. godini. Gotovo sve IT kompanije imaju poteškoća u pronalaženju kvalitetnih zaposlenih, te su spremne da pomognu obrazovnim ustanovama oko programa obuke i praksi za prekvalifikaciju u IT-u.

Kao dodatak informacijama iz prethodne vesti o rezultatima istraživanja predstavljamo vam detaljnu analizu odgovora na pitanja iz istraživanja.

Analiza istraživanja

Prva tri pitanja u istraživanju odnosila su se na okviran broj ljudi koje su ove kompanije zaposlile na junior pozicijama u protekle tri godine. U 2014. godini je 492 osobe zaposleno na junior pozicijama, u 2015. godini 608, a u 2016. godini 671 osoba. Kompanije su takođe odgovorile na pitanje koliko ljudi planiraju da zaposle u 2017. Ukupan broj iznosi 961 osoba.

Naredni set pitanja odnosio se na regrutaciju kadrova. Većina kompanija izjavila je da nailazi na poteškoće u pronalaženju kandidata, tačnije 56 je izjavilo da teško nalazi kadrove, a 5 da je to skoro nemoguće. Pedeset i šest kompanija ocenilo je proces regurtacije kandidata kao srednje težak, a jedna kompanija je izjavila da lako pronalazi kadrove.

Od 118 kompanija, 70 redovno prima studente na praksu, od kojih 31 kompanija svojim praktikantima obezbeđuje mesečnu nadoknadu. Prosečna mesečna nadoknada iznosi 202 evra. Od 70 kompanija koje primaju studente na praksu, 69 zapošljava studente po završetku prakse. Ukupan broj studenata koji su prošli program prakse u 2016. godini iznosi 470. Na pitanje da li su zainteresovani da na praksu prime odabrane polaznike sa programa prekvalifikacije, 75 kompanija je odgovorilo da, 43 kompanije ne.

Na pitanja o potrebama za konkretnim znanjima, kao i o tome koja znanja očekuju da poseduje osoba na junior poziciji, kompanije su odgovorile na sledeći način:

  • Kompanije su mogle da od ponuđenih poslova izaberu one za kojima imaju najviše potrebe kada je u pitanju junior pozicija (najizraženija potreba podebljana, srednje izražena kurziv). Skor je broj kompanija oteženjen brojem zaposlenih juniora u toj kompaniji u 2016.
Tabela 1: Potrebe kompanija za konkretnim poslovima na junior pozicijama

Tabela 1: Potrebe kompanija za konkretnim poslovima na junior pozicijama

  • Kompanije su imale prilike da se izjasne koje programske jezike je potrebno da pojedinac poznaje kako bi bio zaposlen na junior poziciji (najizraženija potreba podebljana, srednje izražena kurziv). Skor je broj kompanija oteženjen brojem zaposlenih juniora u toj kompaniji u 2016.
Tabela 2: Porgramski jezici koje bi IT juniori trebalo da znaju

Tabela 2: Porgramski jezici koje bi IT juniori trebalo da znaju

  • Pored već navedenih, kompanije su imale priliku da se izjasne da li osobe na junior poziciji treba da poznaju i ponuđene dodatne poslove (softverski paketi, programi, itd.). Rezultati su pokazali da nema dodatnih izraženih potreba.
Tabela 3: Dodatni poslovi koje bi osoba na junior poziciji trebalo da obavlja

Tabela 3: Dodatni poslovi koje bi osoba na junior poziciji trebalo da obavlja

Većina kompanija koje su učestvovale u istraživanju (84) saglasne su da ih obrazovne ustanove (koje rade prekvalifikaciju) kontaktiraju oko programa obuke i praksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *