Objavljena nabavka za testiranje kandidata

Beograd – 5. jul 2018. – Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila nabavku za uslugu testiranja i selekcije kandidata za uključenje u specijalističke informatičke obuke.

Predmet javne nabavke su usluge on line testiranja i selekcije kandidata za uključivanje u specijalističke informatičke obuke za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje ponuda je najkasnije do 13.07.2018. godine do 13:00 časova. Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom: “Ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 71/18, za nabavku usluge testiranja kandidata za uključivanje u specijalističke informatičke obuke“, poštom na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, ul. Kralja Milutina br. 8, 11000 Beograd ili ličnom predajom u pisarnici NSZ.

Opis usluge:

Informisanje lica o datumu i vremenu testiranja putem sms poruke i elektronske pošte;Testiranje lica za uključivanje u specijalističku informatičku obuku on-line putem i to:

Psihološka procena kandidata:

  •  Analitičke sposobnosti – u skladu sa ishodom planirane obuke, na prvom mestu sticanje posebnih znanja i veština koje su sastavni deo digitalnih kompetenci, neophodno je proceniti logičko rezonovanje (deduktivno i induktivno zaključivanje), numeričke sposobnosti, pamćenje (kratkoročnu memoriju, operativnu memoriju, koncentraciju, percepciju….), spacijalne sposobnosti.
  • Profesionalna interesovanja (koliko su skloni, spremni, za programiranje) – ispitivaće se tako što će kandidati imati zadatak da rangiraju tipove posla po tome koliko su za njih privlačni.
  • Stavovi i vrednosti – međuljudski odnosi, samostalnost, potreba za priznanjem, radni uslovi, sistem podrške i sl., dominantne vrednosti svakog kandidata dobijaju se na osnovu rangiranja vrednosti prema procenjenom stepenu važnosti za kandidata.
  • Radni stilovi – inovativnost, samostalnost, analitičnost, temeljnost, nivo energije, liderstvo, socijalna orijentacija, saosećanje, prilagodljivost, impulsivnost, tolerancija na stres, upornost, inicijativa. Procena ovih karakteristika se vrši na osnovu skale procene kojima kandidati treba da odgovore u kojoj meri se slažu sa određenim tvrdnjama.

Provera znanja engleskog jezika:

  • Provera znanja engleskog jezika
  • Najmanji prag znanja za prohodnost na rang listi je znanje za A2 nivo

Dostavljanje rezultata testa lica (zbirno i pojedinačno), rangiranje rezultata lica, i dostavljanje naručiocu; Omogućavanje uvida licu u rezultate testa;

Tehnička podrška u toku čitavog procesa testiranja (od obaveštenja o datumu i vremenu testiranja i osnovne informacije u vezi testiranja do konačnog završetka testiranja).

Više detalja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *